Search form

Jon 12:40

40a-yinagata,

“Nipa gapula burr-negarra,

rrapa mun-molma mun-derta mun-gorla mu-negarra burrwa.

Minypa nipiya Wangarr a-wena,

‘Gala yapa mipila aburr-jirra aburr-gana,

gala yapa marn․gi aburr-ni apula rraka aburr-ngukurdanyjiya

rrapa ngaypa wanngu nguburr-nega.’ ”