Search form

Jon 12:43

43Yongun gubi-negarra, ngardawa gala jal aburr-nirrarna aburr-molamola aburr-nirrarna nula Wangarr, jarra jal aburr-ni aburr-molamola aburr-ni barra burrwa gu-galiya yerrcha.