Search form

Jon 12:44

Jesus Gun-nika Wengga Gun-mari Minypa Gu-ni Barra Nula An-gugaliya

44Wurra Jesus a-garlmuna, a-jabarrchinga a-ji, a-yinanga, “Ana-nga an-gata marr a-balcharra apula, gun-narda minypa ngaypa ngardapa ngapa ngika, wurra jarra marr a-balcharra atila nipa nguna-jerrmarrapa an-gata burr-guta.