Search form

Jon 12:46

46Ngaypa minypa ng-gujayanaya nguna-bona gu-rrawa, an-gata ana-nga barra marr a-balcha apula, nipa an-gata an-gugaliya gala mola a-yinmiya an-munya wupa gu-maya a-rrigirrga a-workiya.