Search form

Jon 12:5

5“Mun-narda mun-molamola mun-gungolkuja yama ngubu-ganyjarna, ngubu-barnjingarna burrwa minyja rrupiya wana ngubu-manggarna, mun-gata minypa an-gugaliya mu-mangga a-workiya, jama a-jirra a-workiya gun-ngardapa jemberr, mu-gurda ngacha? Minyjiya, ngarla! Rrapa lika minypa aburr-nyagara arrbu-wucharna.”