Search form

Jon 12:6

6A-yinagata a-wena Jurrach, wurra gun-gata ngika minypa birripa gorlk aburr-nyagara a-worijinga burrwa, wurra jarra nipa ngardawa an-ngumurda, jimarna mun-ngumurda mu-manggarna mun-gata rrupiya. Nipa jarra Jesus an-nika jawina an-gata rrupiya jaga a-ganana a-workiyana, wurra mun-ngumurda mu-menga a-workiyana.