Search form

Jon 12:9

Wengga Gubu-buna Lejarach (Lazarus) Abu-bu Barra

9Rrapa aburr-jaranga Ju yerrcha, birripa waypa gubu-borrwurra Jesus a-ni Bechini, lika aburr-garlmuna, aburr-bona gurda nula. Ngardawa Jesus ngardapa niya ngika, wurra Lejarach (Lazarus) burr-guta burrbi-na barra an-gata Jesus ana-nyala a-jarrkarrana, mu-ngoyurra gun-nyagara gu-ni.