Search form

Jon 13:1

Jesus A-wepana A-bona An-nigipa Jawina Rrepara A-jirra

1Gun-gatiya gugu janara yi-gurrepa gu-ji burrwa gu-bona gun-gata minypa Ju yerrcha gubu-borrwuja aburr-workiya wola an-mujaruk waykin an-guyinda burr-burndarna, wurra jarra burr-beybana. Rrapa nipa Jesus gu-borrwurra gun-balma gu-ji nula gu-bona gun-gunaga rrawa gu-bawa barra, a-boy barra nula Nyanyapa arrku. Rrapa minypa aburr-yigipa gu-galiya yerrcha gun-guna rrawa aburr-ni nipa jal a-ni burrwa, nipa burr-gurdagurdarrana ngardawa jal a-ni burrwa gun-delipa ngika.