Search form

Jon 13:10

10Jesus a-yinagata nula, “Minyja an-gata ana-nga gipa mu-ngoyurra a-gornakuniyana, gala mola a-yinmiya a-gornagiya, wurra rrepara a-jirra wupa a-wepiya, lika an-molamola warrpam. Rrapa ana-goyburrpa nyiburr-yinagatiya gipa gugu nyiburr-molamola, wurpa lika an-ngardapa gun-nyagara.”