Search form

Jon 13:14

14Rrapa ngardawa ngaypa ng-guna bunggawa rrapa marn․gi ng-gunega geka arr-wepana rrepara nyiburr-jirra, ana-goyburrpa nyiburr-yirdapa barra nyiburr-workiya nyiburr-wepachichiya rrepara nyiburr-jirra, minypa nyiburr-gunggachichiya barra nyiburr-workiya.