Search form

Jon 13:2

2Gun-gatiya balngga gu-ni, Jesus rrapa aburr-yigipa jawina balaja mbi-barra aburr-ni, wurra an-gatiya an-ngardapa Jurrach (Judas) nipa Jayman Yichkériyat (Simon Iscariot) an-nika an-walkurpa gipa walkwalk ana-nyala ana-bama gu-barnjinga, minypa nipa Jurrach gu-borrwurra aburr-gata aburr-bachirra murna burr-wu barra nipa an-gata Jesus.