Search form

Jon 13:21

Jesus A-ngurrjinga An-ngardapa An-gata A-malcha Barra Burrwa Aburr-bachirra

(Metiyu 26:20-25; Mark 14:17-21; Luk 22:21-23)

21Jesus a-yinagata a-wena, lika wargugu a-ni, lika mola a-garlmuna, a-wena yarlanga, a-yinagata, “Gun-narda gun-burral ngu-wena: Nyiburr-gurda ny-jata ny-nyardapa murna burr-wu barra ngaypa aburr-gata aburr-bachirra.”