Search form

Jon 13:26

26Jesus a-yinagata, “Minyja mun-guna damba ng-gurraga barra an-gata ngu-wu barra.” A-yinagata a-wena, lika mu-gurragaja, lika an-gata a-wuna Jurrach (Judas) an-gata Jayman Yichkériyat (Simon Iscariot) an-nika an-walkurpa.