Search form

Jon 13:27

27Nipa Jurrach mu-menga mun-gata damba, lika warrika an-gata walkwalk Jeytan an-nelangga a-barrngumurra nula Jurrach. Lika nipa Jesus ana-nyala a-wena nula Jurrach, “Garlma, a-lay. Gun-narda nginyipa ny-borrwurrapa gala jipa ni yirda.”