Search form

Jon 13:29

29Ngardawa nipa Jurrach rrupiya jaga a-ganana a-workiyana, rrapa aburr-werranga bama aburr-yinanga jimarna Jesus a-wena nula balaja mu-ma barra janara nula, rrapa aburr-werranga bama aburr-yinanga jimarna rrupiya a-boy, burr-wu aburr-gata aburr-nyagara.