Search form

Jon 13:31

Gun-geka Joborr

31Gun-gatiya waypa Jurrach a-bona, lika Jesus a-garlmuna, a-yinanga a-wena, “Gun-guniya gugu abi-na barra an-guna An-walkurpa An-gugaliya warrpam an-molamola, rrapa Wangarr abu-borrwa barra an-molamola warrpam ngardawa an-guna An-walkurpa nipiya nyanma an-nelangga an-molamola a-nega barra.