Search form

Jon 13:33

33“Japurra ngapa nyiburr-jirra, nyiburr-gurda gu-ngarda yerrcha apula gala gun-baykarda arr-ga. Wurra nyiburr-wechawecha barra apula, gala nyiburr-yinmiya ngunabi-na. Minypa gun-gata ngu-wena burrwa Ju yerrcha, ngu-yinagata ana-gorrburrwa ngu-weya: Ngaypa ngu-boy barra rrapa ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya nyiburr-boy.