Search form

Jon 13:37

37Nipa Birta a-wena, “Yama gun-guniya ngiy-jurrjurrma, a-lay? Wurra ngaypa nawanawa ngu-ni wugupa arr-juwa.”