Search form

Jon 13:5

5Lika bugula gu-wembarra japalana ana-guyinda, lika a-garlmuna, a-wepana a-bona an-nigipa jawina an-guyinda rrepara a-jirra, rrapa japarna a-negarra dawul mu-guyinda mun-gata a-barrbichiyana a-ji.