Search form

Jon 13:8

8Birta a-yinagata nula, “Ngika, a-la! Nginyipa gala barra nguna-wepa ny-yorkiya rrepara ngu-jirra.”

Jesus a-yinagata, “Minyja gala ngiy-wepa, ny-jurda minypa gala ny-nyaypa.”