Search form

Jon 14:12

Gochila An-dana Burr-barlmarrk Jama Nguburr-ji

12“Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Gun-gata minypa ngaypa burr-barlmarrk jama ngu-ji ngu-workiyana, wurra ana-nga marr a-balcharra apula, nipa an-gata an-gugaliya a-yirda barra burr-barlmarrk jama a-ji, wurpa lika wana jarra, ngardawa Nyanyapa arrku ngu-boy barra nula.