Search form

Jon 14:17

17An-mawunga an-gatiya gun-burral gu-rrimanga a-nirra. An-narda gu-guna gu-rrawa burr-yika gala aburr-yinmiya abu-ma; gala abi-na rrapa gala marn․gi nula. Wurra ana-goyburrpa jarra marn․gi nula, ngardawa nipa wugupa ana-gorrburrwa rrapa burraya a-barrnguma ana-gorrburrwa An-mawunga.