Search form

Jon 14:18

18“Ngaypa rrapa gala ngu-yinmiya arr-bawa minypa nyiburr-ngorrma nyiburr-rrigirrga nyiburr-workiya. Wurra burraya nguna-jeka barra ana-gorrburrwa.