Search form

Jon 14:19

19Aburr-werranga gun-baykarda ngika ngunabi-na barra, wurra ana-goyburrpa manymak, ngunabi-na barra nyiburr-ni. Rrapa ngardawa ngaypa wanngu ngu-ni, ana-goyburrpa nyiburr-yirda barra wanngu nyiburr-ni.