Search form

Jon 14:2

2Ngun-anya gun-nika rrawa gun-ngarnama gun-jaranga, rrapa gun-narda ngaypa ngu-boy barra nawanawa ngu-ni ana-gorrburrwa rrawa. Minyja gun-narda gala gun-burral, gala ngu-yinagatarna ngu-weyarna ana-gorrburrwa.