Search form

Jon 14:5

5Jesus a-yinagata a-wena, lika Domach (Thomas) a-garlmuna, a-yinanga nula, “Bunggawa, a-lay, gun-gata rrawa ngayburrpa gala marn․gi; wurra gun-an․gaya jarlakarr nyibu-ma barra?”