Search form

Jon 14:9

9Jesus a-wena, “Bilip, a-lay, gipa gun-baykarda arr-rrigirrgarra arr-ni, wurra gala marn․gi apula, ya? Wurra jarra minypa nginyipa nguna-nana, Ngun-anya burr-guta nyjirri-nana gu-ngardapa, rraka gala ny-yinmiya ny-yinda, ‘Nyirr-guybuka Nyanyapa arrku.’