Search form

Jon 15:13

13Minyja an-gugaliya a-juwa burrwa aburr-yigipa jawina, nipa an-gatiya ngardawa burr-guya jal a-ni burrwa. Minypa gala barrwa yina gun-gaya wana gun-bapala gurrurta minypa gun-gata.