Search form

Jon 15:5

5“Ngaypa minypa mun-maywapa gurnal banda mu-jirra, rrapa ana-goyburrpa minypa mernda mu-jirra. Ny-yinga ny-jata minyja mu-nguy arr-ni gu-ngardapa, nginyipa jama ny-ji barra ny-yorkiya gun-molamola. Wurra minyja ny-jakiya rrapa ngardapa nyi-ni, gala ny-yinmiya gun-molamola jama ny-ji; wurra gun-nyagara.