Search form

Jon 15:7

7Wurra nginyipa minyja nyi-ni apula rrapa gun-ngaypa janguny ny-borrwa apula ny-bamba, ngiwija nula Ngun-anya gun-nga minypa nginyipa jal nyi-ni, rrapa nipa biy-wu barra.