Search form

Jon 16:12

12“Nipa jarra mola gun-jaranga janguny ngu-rrimanga ana-gorrburrwa, wurra gun-derta gun-gorla; gala nyiburr-yinmiya nyiburr-galiya burdak.