Search form

Jon 16:13

13Wurra nuwurra waypa barra Mern An-mawunga an-gata gun-burral an-gurrimapa a-bengga, nipa nyirr-gurdagurdarra barra warrpam gun-burral janguny. Nipa gala barra a-wengga nipiya wupa nyanma, jarra a-wengga barra a-workiya gun-ngiya minypa nipa a-galiya janguny Wangarr a-wu barra, rrapa gu-ngurrja barra ana-gorrburrwa gun-gapa jurdach gu-yinmiya barra gu-ni.