Search form

Jon 16:15

15Minypa gun-ngaypa minypa, wurpa lika Nyanyapa arrku gun-nika, ngardawa gun-gabagatiya burr-guta Nyanyapa arrku gu-rrimanga gun-narda gun-ngaypa. Gu-gurda nula ngaypa ngu-wena Wangarr An-mawunga gu-ma barra gun-ngaypa rrapa gu-ngurrja barra ana-gorrburrwa.”