Search form

Jon 16:16

Wargugu Gun-guni Gu-ngukurdanyjiya Barra Gun-guworlworlcha Gu-ni Barra

16Rrapa Jesus mu-nguy a-wena burrwa, a-yinagata, “Gun-guniya gugu gun-baykarda ngika, lika ana-goyburrpa gala barra mola ngunabi-na. Lika mola gun-baykarda ngika, lika ngunabi-na barra.” A-yinagata a-wena burrwa.