Search form

Jon 16:17

17Lika aburr-yigipa jawina aburr-werranga aburr-wengganachichiyana aburr-ni, “A-lay, gun-narda minypa gun-nga a-wena, a-yinanga, ‘Gun-guniya gugu gun-baykarda ngika, lika ana-goyburrpa gala barra ngunabi-na, lika mola gun-baykarda ngika, lika ngunabi-na barra,’ rrapa minypa a-yinagata a-wena, ‘Ngardawa Nyanyapa arrku ngu-boy barra nula’?