Search form

Jon 16:19

19Rrapa Jesus gu-nana burrwa minypa birripa jal aburr-ni gun-gata nula janguny abu-wenggana barra, lika nipa a-yinanga burrwa, “A-lay, geka ngu-wena ana-gorrburrwa minypa ngu-yinagata, ‘Gun-guniya gugu gun-baykarda ngika, lika ana-goyburrpa gala barra ngunabi-na, lika mola gun-baykarda ngika, lika ngunabi-na barra,’ gun-narda nula ana-goyburrpa nyiburr-wengganachichiya nyiburr-nirra, ya?