Search form

Jon 16:24

24Gala gun-nga ana-goyburrpa mu-ngoyurra nyiburr-ngiwijingarna nula Ngun-anya, minypa ngaypa ngu-welangga marr nyiburr-balcharra apula. Wurra buburr-ngiwija nula barra nyibu-ma, rrapa minypa gun-burral nyiburr-marrkapcha, gala barrwa gun-nga nyibu-borrwa nyiburr-ni.