Search form

Jon 16:25

Jesus A-buna Gu-guna A-yika Gu-rrawa Bunggawa

25“Ngaypa ngu-wena ana-gorrburrwa ngu-workiyana, gun-maywapa ranginy wupa ngu-wena. Wurra gun-guniya guna-bamburda gala barra ngu-yirda gun-maywapa ranginy ngu-ngurrja ana-gorrburrwa, jarra Ngun-anya ngu-ngurrja barra ana-gorrburrwa yarlanga.