Search form

Jon 16:26

26Gun-gatiya waypa barra gu-ni, Nyanyapa arrku ana-goyburrpa nyiburr-ngiwija barra nula nyiburr-workiya minypa ngaypa ngu-welangga marr nyiburr-balcharra apula. Jarra gun-narda ngaypa gala ngu-yinangarna ngu-weyarna jimarna ngaypa ngu-ngiwija barra nula ana-goyburrpa nyiburr-marr.