Search form

Jon 16:28

28Nyanyapa arrku nguna-jerrmarra, gipa nguna-bona gun-guna rrawa; rrapa gun-nardiya gugu ngu-bawa barra rrawa, rrapa Nyanyapa arrku ngu-jeka barra nula.”