Search form

Jon 17:1

Jesus Nipa Ana-murna A-wengganana Nula

1Gun-narda Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, lika waykin a-ganana, a-yinanga, “Anya, gun-guniya gugu gun-balma gu-jirra gu-boya. Wurra burr-gurdagurdarra minypa an-guna an-nginyipa Walkur warrpam an-molamola, barra nipa an-guna An-walkurpa burr-gurdagurdarra, Anya, minypa nginyipa ny-molamola.