Search form

Jon 17:13

13“Gun-guniya gugu ngiy-boya nggula. Wurra minypa gun-guna rrawa burdak ngu-nirra, gun-guna ngu-weya ngu-nirra minypa barra ngaypa nyanma warrpam gun-gumarrkapcha aburr-guna aburr-marrkapcha barra aburr-ni.