Search form

Jon 17:2

2Ngardawa nginyipa ny-jurrmurra nipa an-guna wana burrwa wurra gama gorlk, yanma aburr-jaranga nginyipa ny-yuna nipa an-guna burr-wu barra wanngu gun-guni, gala aburr-yinmiya aburr-mungbiyapa aburr-juwa.