Search form

Jon 17:22

22Gun-gujayanaya nginyipa nguna-wuna, gun-narda ngaypa nguburr-wuna aburr-guna marr aburr-balcharra apula rrapa mola aburr-gata barrwa barra marr aburr-balcha apula. Gun-gujayanaya nguburr-wuna birripa barra aburr-ngardapa aburr-ni minypa ngarripa arr-ngardapa;