Search form

Jon 17:24

24“Anya, gu-galiya yerrcha nginyipa nguna-wuna, ngaypa jal ngu-nirra birripa barra wugupa apula nginyipa ny-murna gubi-na barra apula gun-gujayanaya gun-gata nginyipa nguna-wuna minypa nginyipa jal nyi-ni apula gun-gapa mu-ngoyurra gun-guna rrawa burdak gun-nyagara.