Search form

Jon 17:26

26Gipa nguburr-gurdagurdarrana nginyipa, rrapa mola mu-nguy nguburr-gurdagurdarra barra, yanma gurrurta gubi-rrima barra gu-gata ngacha minypa nginyipa gurrurta n-dimanga apula ngaypa; rrapa minypa barra ngaypa ng-guniya birripa aburr-gata, gu-gurda ngacha.

“Gun-nardiya gugu, gun-nardiya gugu, ganapiya.”