Search form

Jon 17:4

4Gun-guna rrawa gipa nguburr-gurdagurdarrana nginyipa warrpam ny-molamola; minypa nginyipa nguna-wuna ngaypa jama ngu-ji, ngu-mungbuna.