Search form

Jon 17:7

7rrapa minypa gipa marn․gi aburr-ni apula minypa gun-nga burr-guta nginyipa murna nguna-wuna ngardawa gun-burral nginyipa nyanma.