Search form

Jon 18:1

Jesus Abi-rrimarra

(Metiyu 26:47-56; Mark 14:43-50; Luk 22:47-53)

1Gun-gata waypa Jesus a-wengganana a-ni, gu-mungbuna, lika a-garlmuna, aburr-yigipa jawina burr-ganyja a-bona, mu-gochila aburr-bupiyana gun-nelangga Gidron (Kidron), lika gu-gapa gu-rrarnba aburr-warrchinga, balaja mun-murra mu-jinyjarrapa mun-nelangga alip (olive) gatiya aburr-barrngumurra.