Search form

Jon 18:13

13lika Anach (Annas) mu-ngoyurra abu-ganyja nula. Nipa an-gata Anach minypa jin-walkurapa niya mu-ngoyurra gama a-wuna an-gata Gayapach (Caiaphas) junggay wana an-babalapa.